Web Kontrollü Arduino ( Node MCU ) Kartlı Geçiş Sistemi RFid + Mysql + Websitesi + Antipass + Geçen Süre

Node MCU ile yapmış olduğum RFid projemi sizler ile paylaşıyorum. Projede 2 Kart okutma ünitesi mevcuttur. Bunlardan biri giriş ve biri de çıkış için kullanılıyor. Proje kodları internet sitesi ve sql dosyaları en aşağıda bulabilirsiniz.

internet sitesi ve sql ayarları için :

www/ewcfg10.php dosyasındaki 46-50 satırları arasındaki db ayarları yapılmalıdır.
ayrıca site girişi için şifre bilgileri 194-195. satırdaki yerden değiştirilebilinir.

Kullanıcı Adı: Admin
Password: Admin

olarak ayarlanmıştır.

ayrıca www/node.php dosyasında 8-10 arasındaki db bilgileri ile
19. satırdaki db_user_name düzenlenmelidir.

 

Ayrıca Programdaki 26-27. satırlarda SSID ve şifre bilgileri düzenlenmeli ayrıca node.php nin yolunu gösterdiğimiz. 165. satırı da es geçmeyiniz.

Son önemli not: 29. ve 30. satırdaki kodlar dan biri giriş kartı için diğeri de çıkış kartı için kullanılmaktadır. Programları yüklerken bunu unutmayınız.

 

Web Sitesi Öngörünümleri

Node MCU Program

/*
Name:  RFID.ino
Created: 11/18/2018 10:51:11 PM
Author: Adem KIRMIZIYÜZ
*/
#include <string.h>

// LCD Kütüphanesi ekleniyor
// SDA : D2, SCL : D1

#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// RfId Kütüphanesi ekleniyor
#include <MFRC522.h>
MFRC522 rfid(D8, D4);
// RfId ID numarasını tutmak için değişken tanımlıyoruz
char numTag[5] = { 0 };

// NodeMCU ESP8266 Kütüphanesi ekleniyor
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>

const char* ssid = "WİFİ SSID";
const char* password = "PASSWORD";

const int type = 0;// Giriş Cihazı İçin Atılması gereken Parametre
//const int type = 1; // Çıkış Cihazı İçin Atılması gereken Parametre

// Pinler
#define BUZZER_PIN D3
#define ROLE_PIN D0

void setup() {
 //Pin modlarını ayarlayan method çağrılıyor
 initPinModes();
 //LCD ayarlarını yapan method çağrılıyor
 initLCD();
 //RfId ayarları yapan method çağrılıyor
 initRFID();
 //Wireless ayarları yapan method çağrılıyor
 initWireless();
 //LCD ye ana ekran mesajı yazdıran method çağrılıyor
 lcdClearAnaEkran();
}

void loop() {
 //RfId okuyan method çağrılıyor
 checkRfId();
}


// Wireless bağlantı ayarlarını yapan method
void initWireless() {
 WiFi.begin(ssid, password); // Wireless başlatılıyor
 Serial.print("Baglaniliyor : "); //Seriale bilgi gönderiliyor
 Serial.print(ssid); Serial.println(" ...");
 lcd.clear(); // LCD temizleniyor
 lcd.home(); // LCD cursoru ilk pozisyona getiriliyor
 lcd.println("WiFi Baglaniyor:"); // LCD ye yazılıyor
 lcd.blink_on(); // LCD cursor yanıp sönme konumuna alınıyor 
 int i = 0; // Geçen süreyi saymak için değişken tanımlanıyor
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Wireless bağlanana kadar dönecek olan döngü başlatılıyor
  delay(1000); // 1sn beklenşyor.
  lcd.setCursor(0, 1); // LCD alt satıra geçiliyor
  Serial.print(++i); Serial.print(' '); // Seriale geçen sn yazılıyor
  lcd.print(i); // LCD ye geçen süre yazılıyor
 }
 lcd.blink_off(); // LCD cursor yanıp sönme konumundan çıkarılıyor 
 lcd.clear(); // LCD temizleniyor
 lcd.home(); // LCD cursoru ilk pozisyona getiriliyor
 lcd.print("Baglandi"); // LCD ye yazılıyor
 lcd.setCursor(0, 1); // LCD alt satıra geçiliyor
 lcd.print(WiFi.localIP()); // LCD ye DHCP den alınan IP adresi yazılıyor
 Serial.print("IP Adresş :\t"); //Seriale bilgi gönderiliyor
 Serial.println(WiFi.localIP()); // Seriale DHCP den alınan IP adresi yazılıyor
 delay(3000); // 3 sn beklenşyor
}


// RfId kart okuma methodu
void checkRfId()
{
 if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent()) return; // Çoklu okumada ilk okunan kart değilse methodtan çıkılıyor
 if (!rfid.PICC_ReadCardSerial()) return; // Okunan kartın seri numarası alınamıyorsa methodtan çıkılıyor
 String content = ""; // RfId seri numarasını tutmak için değişken tanımlanıyor
 for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) { // Array byte olarak gelen seri numarası Strin turune çevirmek için döngü ile karakter karakter stringe ekleniyor
  content.concat(String(rfid.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "));
  content.concat(String(rfid.uid.uidByte[i], HEX));
 }
 content.trim(); // Alınan seri numarasının başındaki ve sonundaki boş karakterler temizleniyor
 rfid.PICC_HaltA(); // RfId sonlandırılıyor
 rfid.PCD_StopCrypto1(); // RfId sonlandırılıyor
 printSerialNum(content); // Okunan seri nuamrası ekrana basılması için ilgili methoda gönderiliyor
 lcd.clear(); // LCD temizleniyor
 String ret = checkAccess(content); // Okunan seri numarası veritabanı kontrolü için ilgili methoda gönderiliyor
 if (ret != "0" && ret != NULL && ret != "") // veritabanınadan gelen sonuç 0,NULL ve Empty değilse kartın doğru olduğu anlaşılıyor
 {
  // Kart doğru
  if (type==0) {
   lcd.print("Hosgeldiniz"); // LCD ye yazılıyor
   lcd.setCursor(0, 1); // LCD alt satıra geçiliyor
   lcd.print(ret); // LCD veritabanından dönen isim yazılıyor
  } else {
   String name = getValue(ret, '|', 0);
   String sure = getValue(ret, '|', 1);
   lcd.print(" Gule Gule "); // LCD ye yazılıyor
   lcd.setCursor(0, 1); // LCD alt satıra geçiliyor
   lcd.print(sure); // LCD veritabanından dönen isim yazılıyor
  }
  digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); // Buzzer açılıyor
  delay(300); // 0.3 sn bekleniyor
  digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); // Buzzer kapatılıyor
  delay(1000); // 1sn bekleniyor
  kapiAcKapat(); // Kapıyı açıp kapatacak method çağrılıyor
  lcdClearAnaEkran(); //LCD ye ana ekran mesajı yazdıran method çağrılıyor
 }
 else {
  // Kart hatalı
  lcd.print("Kart Bulunamadi!"); // LCD ye yazılıyor
  lcd.setCursor(0, 1); // LCD alt satıra geçiliyor
  lcd.print("Izinsiz Giris!"); // LCD ye yazılıyor

  for (int i = 0; i < 3; i++) // Buzzer için 3 defa dönülüyor
  {
   digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); // Buzzer açılıyor
   delay(200); // 0.2 sn bekleniyor
   digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); // Buzzer kapatılıyor
   delay(200); // 0.2 sn bekleniyor
  }
  delay(2000); // 2 sn bekleniyor
  lcdClearAnaEkran(); //LCD ye ana ekran mesajı yazdıran method çağrılıyor
 }
}


// Kapıyı açıp kapatacak method
void kapiAcKapat()
{
 lcd.clear(); // LCD temizleniyor
 lcd.print("Kapi Aciliyor"); // LCD ye yazılıyor
 lcd.setCursor(0, 1); // LCD alt satıra geçiliyor
 lcd.print("Bekleyin...."); // LCD ye yazılıyor
 delay(1000); // 1 sn bekleniyor
 digitalWrite(ROLE_PIN, HIGH); // Röle çekiliyor
 for (int i = 5; i > 0; i--) // 5 sn boyunca saymak için döngü başlatılıyor
 {
  lcd.clear(); // LCD temizleniyor
  lcd.print("Kapi Kapaniyor"); // LCD ye yazılıyor
  lcd.setCursor(0, 1); // LCD alt satıra geçiliyor
  //if (i == 10) // Eğer sn 5 ise satır başından yazıyoruz
   lcd.print(i); // LCD sn yazılıyor
  //else
  //{
  // lcd.print(" "); // Eğer sn 10 değilse satır başından boşluk bırakıp yazıyoruz
  // lcd.print(i); // LCD sn yazılıyor
  //}
  lcd.print(" Acele Edin "); // LCD ye yazılıyor
  delay(1000); // 1 sn bekleniyor
 }
 digitalWrite(ROLE_PIN, LOW); // Röle bırakılıyor
}


// Veritabanından card kontrolü yapan method
String checkAccess(String seriNum)
{
 HTTPClient http; // NodeMCU nun HTTPClient nesnesinden bir örnek alınıyor
 String postData; // Web sitesindeki php'ye göndereceğimiz veri için string tanımlıyoruz
 postData = "type=" + String(type) +"&cardid=" + seriNum; // ilgili stringe verimizi ekliyoruz. cardid field'i ile
 http.begin("http://www.Domain.com/node.php"); // HTTPClient e URL veriyoruz
 http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); // HTTP Header olarak Content-Type i form olarak ayarlıyoruz
 int httpCode = http.POST(postData); // POST ile veriyi ilgili URL ye gönderiyoruz ve dönen response kodunu integer bir değişkene alıyoruz
 String payload; // Dönen veriyi almak için string bir değişken tanımlıyoruz
 if (httpCode != 200) // http response kodu 200 değil donecek kodu 0 veriyoruz
 {
  payload = "0";
 }
 else {
  payload = http.getString(); //http response kodu 200 ise response text'i değişkene ekliyoruz
 }
 Serial.println(httpCode); // Seriale yazılıyor
 Serial.println(payload); // Seriale yazılıyor
 http.end(); // Bağlantı sonlandırılıyor
 return payload; // Veri geri gönderiliyor
}


// Seri numarasını yazdıran method
void printSerialNum(String seriNum)
{
 lcd.clear(); // LCD temizleniyor
 lcd.print("Okunan Kart : "); // LCD ye yazılıyor
 lcd.setCursor(0, 1); // LCD alt satıra geçiliyor
 lcd.print(seriNum); // LCD ye yazılıyor
 Serial.print("Okunan Kart : "); // Seriale yazılıyor
 Serial.println(seriNum); // Seriale yazılıyor
 delay(1000); // 1 sn bekleniyor
}


// Pin modlarını ayarlayan method
void initPinModes()
{
 Serial.begin(115200); // Serial 115200 bps ile başlatılıyor
 delay(100); // 0.1 sn bekleniyor
 Wire.begin(D2, D1); // LCD için I2C başlatılıyor
 pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT); // Buzzer pini OUTPUT olarak ayarlanıyor
 pinMode(ROLE_PIN, OUTPUT); // Röle pini OUTPUT olarak ayarlanıyor
}


// LCD başlatma methodu
void initLCD()
{
 lcd.begin(); // LCD başlatılıyor
 lcd.home(); // LCD cursoru ilk pozisyona getiriliyor
}


// RfId başlatma methodu
void initRFID()
{
 SPI.begin(); // SPI başlatılıyor
 rfid.PCD_Init(); // RfId başlatılıyor
}


// LCD ye ana ekran mesajı yazdıran methodu
void lcdClearAnaEkran()
{
 lcd.clear(); // LCD temizleniyor
 lcd.print("Yonetim Bilisim"); // LCD ye yazılıyor.
 lcd.setCursor(0, 1); // LCD alt satıra geçiliyor
 lcd.print("  Sistemleri"); // LCD ye yazılıyor.
}

String getValue(String data, char separator, int index)
{
 int found = 0;
 int strIndex[] = {0, -1};
 int maxIndex = data.length()-1;

 for(int i=0; i<=maxIndex && found<=index; i++){
  if(data.charAt(i)==separator || i==maxIndex){
    found++;
    strIndex[0] = strIndex[1]+1;
    strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;
  }
 }

 return found>index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
}

Sql Prosedürü

CREATE DEFINER=`discovery_kgs`@`%` PROCEDURE `CheckCard`(IN `crd` varchar(40),IN `rou` int)
BEGIN
DECLARE rtr INTEGER;
DECLARE antiPass VARCHAR(50);
DECLARE lastRoute INTEGER;
DECLARE logCount INTEGER;
DECLARE n VARCHAR(200);
DECLARE lastDate TIMESTAMP;
DECLARE suAn TIMESTAMP;
DECLARE fark TIME;

SET suAn = (SELECT NOW());

SELECT COUNT(*) INTO rtr FROM Cards WHERE CardId = crd AND Active = 1;

IF rtr > 0 THEN
SELECT CONCAT(`Name`,' ',`Surname`) INTO n FROM Cards WHERE CardId = crd;

SELECT `Value` INTO antiPass FROM Settings WHERE Item = 'AntiPass';
IF AntiPass = '1' THEN
SET lastRoute = (SELECT `Route` FROM `Logs` WHERE CardId = crd AND `Status` = 1 ORDER BY Id DESC LIMIT 1);
SET logCount = (SELECT COUNT(*) FROM `Logs` WHERE CardId = crd AND `Status` = 1 ORDER BY Id DESC LIMIT 1);
IF logCount = 0 THEN
INSERT INTO Logs (`Name`, CardId, Date, Route, `Status`) VALUES (n, crd, suAn, rou, rtr);
SELECT n AS `Name`;
ELSEIF rou = lastRoute THEN
INSERT INTO Logs (`Name`, CardId, Date, Route, `Status`) VALUES (CONCAT(n,' - AntiPass'), crd, suAn, rou, 0);
SELECT '0' AS `Name`;
ELSE
IF rou = '1' THEN
SET lastDate = (SELECT Date FROM `Logs` WHERE CardId = crd AND `Status` = 1 AND Route = 0 ORDER BY Id DESC LIMIT 1);
SET fark = SEC_TO_TIME(UNIX_TIMESTAMP(suAn) - UNIX_TIMESTAMP(lastDate));
INSERT INTO Logs (`Name`, CardId, Date, Sure, Route, `Status`) VALUES (n, crd, suAn, fark, rou, rtr);
SELECT CONCAT(n,'|',fark) AS `Name`;
ELSE
INSERT INTO Logs (`Name`, CardId, Date, Route, `Status`) VALUES (n, crd, suAn, rou, rtr);
SELECT n AS `Name`;
END IF;

END IF;
ELSE
INSERT INTO Logs (`Name`, CardId, Date, Route, `Status`) VALUES (n, crd, suAn, rou, rtr);
SELECT n AS `Name`;
END IF;
ELSE
INSERT INTO Logs (`Name`, CardId, Date, Route, `Status`) VALUES ('Tanımsız Kart', crd, suAn, rou, rtr);
SELECT '0' AS `Name`;
END IF;
ENDCREATE DEFINER=`discovery_kgs`@`%` PROCEDURE `CheckCard`(IN `crd` varchar(40),IN `rou` int)
BEGIN
DECLARE rtr INTEGER;
DECLARE antiPass VARCHAR(50);
DECLARE lastRoute INTEGER;
DECLARE logCount INTEGER;
DECLARE n VARCHAR(200);
DECLARE lastDate TIMESTAMP;
DECLARE suAn TIMESTAMP;
DECLARE fark TIME;

SET suAn = (SELECT NOW());

SELECT COUNT(*) INTO rtr FROM Cards WHERE CardId = crd AND Active = 1;

IF rtr > 0 THEN
SELECT CONCAT(`Name`,' ',`Surname`) INTO n FROM Cards WHERE CardId = crd;

SELECT `Value` INTO antiPass FROM Settings WHERE Item = 'AntiPass';
IF AntiPass = '1' THEN
SET lastRoute = (SELECT `Route` FROM `Logs` WHERE CardId = crd AND `Status` = 1 ORDER BY Id DESC LIMIT 1);
SET logCount = (SELECT COUNT(*) FROM `Logs` WHERE CardId = crd AND `Status` = 1 ORDER BY Id DESC LIMIT 1);
IF logCount = 0 THEN
INSERT INTO Logs (`Name`, CardId, Date, Route, `Status`) VALUES (n, crd, suAn, rou, rtr);
SELECT n AS `Name`;
ELSEIF rou = lastRoute THEN
INSERT INTO Logs (`Name`, CardId, Date, Route, `Status`) VALUES (CONCAT(n,' - AntiPass'), crd, suAn, rou, 0);
SELECT '0' AS `Name`;
ELSE
IF rou = '1' THEN
SET lastDate = (SELECT Date FROM `Logs` WHERE CardId = crd AND `Status` = 1 AND Route = 0 ORDER BY Id DESC LIMIT 1);
SET fark = SEC_TO_TIME(UNIX_TIMESTAMP(suAn) - UNIX_TIMESTAMP(lastDate));
INSERT INTO Logs (`Name`, CardId, Date, Sure, Route, `Status`) VALUES (n, crd, suAn, fark, rou, rtr);
SELECT CONCAT(n,'|',fark) AS `Name`;
ELSE
INSERT INTO Logs (`Name`, CardId, Date, Route, `Status`) VALUES (n, crd, suAn, rou, rtr);
SELECT n AS `Name`;
END IF;

END IF;
ELSE
INSERT INTO Logs (`Name`, CardId, Date, Route, `Status`) VALUES (n, crd, suAn, rou, rtr);
SELECT n AS `Name`;
END IF;
ELSE
INSERT INTO Logs (`Name`, CardId, Date, Route, `Status`) VALUES ('Tanımsız Kart', crd, suAn, rou, rtr);
SELECT '0' AS `Name`;
END IF;
END

Proje Dosyaları

Yardım ve desteklerinden dolayı Sn. Muzaffer Ali AKYIL‘ a Teşekkürler.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment