NodeMCU Çağrı Yönetim Sistemi

Server Şeması


Client Şeması


Web Yönetim Paneli


 

Esp32 Vroom Pinout


7 adet NodeMCU kullanarak 1i server 6 sı client olarak kullanılan personel çağrı sistemi. Server olarak Esp32 Vroom kullanıldı. Bu sistem kafelerde ve restoranlarda kullanıma müsaittir. Cihaz sayısı arttırılabilir. Çağrılar web üzerinden ve aynı zamanda server üzerinde bulunan ledler ve LCD panel üzerinden görülebilmektedir. Server da kullanılan LCD 4×20 dir.

 

Server Kodu:

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);

// Enter your wifi network name and Wifi Password

const char* ssid = "Wifi Name";
const char* password = "Wifi Pass";

// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);

// Set your Static IP address
IPAddress local_IP(192, 168, 1, 100);
// Set your Gateway IP address
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);

IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

String header;

String outputkullanici1 = "off";
String outputkullanici2 = "off";
String outputkullanici3 = "off";
String outputkullanici4 = "off";
String outputkullanici5 = "off";
String outputkullanici6 = "off";

const int kullanici1 = 3;
const int kullanici2 = 19;
const int kullanici3 = 18;
const int kullanici4 = 17;
const int kullanici5 = 4;
const int kullanici6 = 2;
const int resetButton = 15;
const int buzzer = 12; 


// şimdiki zamanı milis için tanımlama
unsigned long simdikizaman = millis();

// geçen zamana başlangıç verme
unsigned long eskizaman = 0; 

// Zaman aşımı süresini milisaniye cinsinden tanımlayama (örn: 2000ms = 2s)
const long zamanasimi = 2000;


void setup() {
etiket();

Serial.begin(115200);

pinMode(kullanici1, OUTPUT);
pinMode(kullanici2, OUTPUT);
pinMode(kullanici3,OUTPUT);
pinMode(kullanici4,OUTPUT);
pinMode(kullanici5,OUTPUT);
pinMode(kullanici6,OUTPUT);
pinMode(resetButton,INPUT_PULLUP);
pinMode(buzzer, OUTPUT);


digitalWrite(kullanici1, LOW);
digitalWrite(kullanici2, LOW);
digitalWrite(kullanici3, LOW);
digitalWrite(kullanici4, LOW);
digitalWrite(kullanici5, LOW);
digitalWrite(kullanici6, LOW);


if (!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet)) {
  Serial.println("STA Failed to configure");
 }Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}

Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
server.begin();
}

void etiket()
{
lcd.begin(); 
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("   OSB KOLEJi");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("ELEKTRiK ELEKTRONiK");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("     VE");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print(" OTOMASYON BOLUMU ");
 delay(3000);
 lcd.clear();
 
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Personel Cagri Sis.");
 
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Oda1:");
 
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("Oda2:");
 
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("Oda3:");
 
 lcd.setCursor(11,1);
 lcd.print("Oda4:");
 
 lcd.setCursor(11,2);
 lcd.print("Oda5:");
  
 lcd.setCursor(11,3);
 lcd.print("Oda6:");
 
}void Oda1(){
 for (int i= 0; i < 3; i++)
 {
  digitalWrite(kullanici1, HIGH);
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
  lcd.setCursor(6,1);
  lcd.print("  ");
  delay (300);
  digitalWrite(kullanici1, LOW);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  lcd.setCursor(6,1);
  lcd.print("XXX ");
  delay (300);
  digitalWrite(kullanici1, HIGH);
  }
 }

void Oda2(){
 for (int i=0; i<3; i++)
 {
  digitalWrite(kullanici2, HIGH);
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
  lcd.setCursor(6,2);
  lcd.print("  ");
  delay (300);
  digitalWrite(kullanici2, LOW);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  lcd.setCursor(6,2);
  lcd.print("XXX ");
  delay (300);
  digitalWrite(kullanici2, HIGH);
  }
 }

void Oda3(){
 for (int i=0; i<3; i++)
 {
  digitalWrite(kullanici3, HIGH);
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
  lcd.setCursor(6,3);
  lcd.print("  ");
  delay (300);
  digitalWrite(kullanici3, LOW);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  lcd.setCursor(6,3);
  lcd.print("XXX ");
  delay (300);
  digitalWrite(kullanici3, HIGH);
  }
 }

void Oda4(){
 for (int i=0; i<3; i++)
 {
  digitalWrite(kullanici4, HIGH);
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
  lcd.setCursor(17,1);
  lcd.print("  ");
  delay (300);
  digitalWrite(kullanici4, LOW);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  lcd.setCursor(17,1);
  lcd.print("XXX");
  delay (300);
  digitalWrite(kullanici4, HIGH);
  }
 }

 
void Oda5(){
 for (int i=0; i<3; i++)
 {
  digitalWrite(kullanici5, HIGH);
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
  lcd.setCursor(17,2);
  lcd.print("  ");
  delay (300);
  digitalWrite(kullanici5, LOW);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  lcd.setCursor(17,2);
  lcd.print("XXX");
  delay (300);
  digitalWrite(kullanici5, HIGH);
  }
 }

void Oda6(){
 for (int i=0; i<3; i++)
 {
  digitalWrite(kullanici6, HIGH);
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
  lcd.setCursor(17,3);
  lcd.print("  ");
  delay (300);
  digitalWrite(kullanici6, LOW);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  lcd.setCursor(17,3);
  lcd.print("XXX");
  delay (300);
  digitalWrite(kullanici6, HIGH);
  }
 }
void loop(){

  unsigned long simdikizaman1 = millis();
  WiFiClient client = server.available();
 if (digitalRead(resetButton) == HIGH)
 {
  
  digitalWrite(kullanici1, LOW);
  digitalWrite(kullanici2, LOW);
  digitalWrite(kullanici3, LOW);
  digitalWrite(kullanici4, LOW);
  digitalWrite(kullanici5, LOW);
  digitalWrite(kullanici6, LOW);
  
  outputkullanici1 = "off";
  outputkullanici2 = "off";
  outputkullanici3 = "off";
  outputkullanici4 = "off";
  outputkullanici5 = "off";
  outputkullanici6 = "off";
  
  Serial.println("Ledler Sıfırlandı");
  etiket();
 }
 


if (client) { 
Serial.println("New Client."); 
String currentLine = "";
simdikizaman = millis();
eskizaman = simdikizaman;
while (client.connected() && simdikizaman - eskizaman <= zamanasimi) { 
simdikizaman = millis(); 
if (client.available()) { 
char c = client.read(); 
Serial.write(c); 
header += c;
if (c == '\n') { 
if (currentLine.length() == 0) {

client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-type:text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();


if (header.indexOf("GET /1/on") >= 0) {
Serial.println("Kullanıcı1 LED is on");
outputkullanici1 = "on";


Oda1();

} else if (header.indexOf("GET /1/off") >= 0) {
Serial.println("Kullanıcı1 LED is off");
outputkullanici1 = "off";
digitalWrite(kullanici1, LOW);
//------------------------------------------------
} else if (header.indexOf("GET /2/on") >= 0) {
Serial.println("Kullanıcı2 LED is on");
outputkullanici2 = "on";

Oda2();
 
} else if (header.indexOf("GET /2/off") >= 0) {
Serial.println("Kullanıcı2 LED is off");
outputkullanici2 = "off";
digitalWrite(kullanici2, LOW);
//------------------------------------------------
} else if (header.indexOf("GET /3/on") >= 0) {
Serial.println("Kullanıcı3 LED is on");
outputkullanici3 = "on";

Oda3();
 
} else if (header.indexOf("GET /3/off") >= 0) {
Serial.println("Kullanıcı3 LED is off");
outputkullanici3 = "off";
digitalWrite(kullanici3, LOW);
//------------------------------------------------
} else if (header.indexOf("GET /4/on") >= 0) {
Serial.println("Kullanıcı4 LED is on");
outputkullanici4 = "on";

Oda4();

} else if (header.indexOf("GET /4/off") >= 0) {
Serial.println("Kullanıcı4 LED is off");
outputkullanici4 = "off";
digitalWrite(kullanici4, LOW);
//------------------------------------------------
} else if (header.indexOf("GET /5/on") >= 0) {
Serial.println("Kullanıcı5 LED is on");
outputkullanici5 = "on";

Oda5();

} else if (header.indexOf("GET /5/off") >= 0) {
Serial.println("Kullanıcı5 LED is off");
outputkullanici5 = "off";
digitalWrite(kullanici5, LOW);
//------------------------------------------------
} else if (header.indexOf("GET /6/on") >= 0) {
Serial.println("Kullanıcı6 LED is on");
outputkullanici6 = "on";

Oda6();

} else if (header.indexOf("GET /6/off") >= 0) {
Serial.println("Kullanıcı6 LED is off");
outputkullanici6 = "off";
digitalWrite(kullanici6, LOW);
}

client.println("<!DOCTYPE html><html lang='tr'><html>");
client.println("<head><meta charset='utf-8' http-equiv='refresh' content='3;URL=http://192.168.1.100/'>");
client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");

client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
client.println(".button { background-color: #BF0010; border: none; color: white; padding: 16px 40px; border-radius: 60%;");
client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
client.println(".buttonOff { background-color: #77878A; border: none; color: white; padding: 16px 40px; border-radius: 70%;");
client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}</style></head>");

client.println("<br><img src='https://kirmiziyuz.com/wp-content/uploads/2020/11/KirmiziYeniLogo.png' data-noaft='1' jsname='HiaYvf' jsaction='load:XAeZkd;' style='width: 304px; height: 90px; margin: 0px;'><br>");

// Web Page Heading
client.println("<body><h1>Personel Çağrı Sistemi</h1>");

client.println("<table width='100%' border='0' cellspacing='1' cellpadding='1'>");
client.println(" <tr>");
client.println("  <td>");

client.println("<p><h2>Oda 1</h2></p>");
if (outputkullanici1=="off") {
client.println("<p><a href=\"/1/on\"><button class=\"button buttonOff\">Çağır</button></a></p>");
} else {
client.println("<p><a href=\"/1/off\"><button class=\"button button\">Bekle</button></a></p>");
} 

client.println(" </td>");
client.println("  <td>");

client.println("<p><h2>Oda 2</h2></p>");
if (outputkullanici2=="off") {
client.println("<p><a href=\"/2/on\"><button class=\"button buttonOff\">Çağır</button></a></p>");
} else {
client.println("<p><a href=\"/2/off\"><button class=\"button button\">Bekle</button></a></p>");
} 
client.println("</body></html>");

client.println("</td>");
client.println("  <td>");

client.println("<p><h2>Oda 3</h2></p>");
if (outputkullanici3=="off") {
client.println("<p><a href=\"/3/on\"><button class=\"button buttonOff\">Çağır</button></a></p>");
} else {
client.println("<p><a href=\"/3/off\"><button class=\"button button\">Bekle</button></a></p>");
} 
client.println("</body></html>");

client.println(" </td>");
client.println(" </tr>");
client.println(" <tr>");
client.println("  <td>");

client.println("<p><h2>Oda 4</h2></p>");
if (outputkullanici4=="off") {
client.println("<p><a href=\"/4/on\"><button class=\"button buttonOff\">Çağır</button></a></p>");
} else {
client.println("<p><a href=\"/4/off\"><button class=\"button button\">Bekle</button></a></p>");
} 
client.println("</body></html>");

client.println("</td>");
client.println("  <td>");

client.println("<p><h2>Oda 5</h2></p>");
if (outputkullanici5=="off") {
client.println("<p><a href=\"/5/on\"><button class=\"button buttonOff\">Çağır</button></a></p>");
} else {
client.println("<p><a href=\"/5/off\"><button class=\"button button\">Bekle</button></a></p>");
} 
client.println("</body></html>");

client.println("</td>");
client.println("  <td>");

client.println("<p><h2>Oda 6</h2></p>");
if (outputkullanici6=="off") {
client.println("<p><a href=\"/6/on\"><button class=\"button buttonOff\">Çağır</button></a></p>");
} else {
client.println("<p><a href=\"/6/off\"><button class=\"button button\">Bekle</button></a></p>");
} 
client.println("</body></html>");
client.println("</td>");
client.println(" </tr>");
client.println("</table>");

client.println();

break;
} else { 
currentLine = "";
}
} else if (c != '\r') { 
currentLine += c; 
}
}
}

header = "";

client.stop();
Serial.println("Client disconnected.");
Serial.println("");
}
}

Client Kodu:

#include <ESP8266HTTPClient.h>

// Enter your wifi network name and Wifi Password
const char* ssid = "Wifi Name";
const char* password = "Wifi Pass";// Set your Static IP address
IPAddress local_IP(192, 168, 1, 28);
// Set your Gateway IP address
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);

IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);


const int kullanici1 = 5;
const int button = 13; 


void setup() {
 WiFi.begin(ssid, password);
 
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.println("Connecting to WiFi..");
 }
 
 Serial.println(WiFi.localIP());
 
Serial.begin(115200);

pinMode(kullanici1, OUTPUT);
pinMode (button,INPUT_PULLUP);


if (!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet)) {
  Serial.println("STA Failed to configure");
 }

Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}

Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

}

void loop(){
 if (digitalRead(button) == LOW){

  Serial.println("Kullanıcı1 LED is on");
  HTTPClient http; 
  http.begin("http://192.168.1.27/1/on"); 
  int httpCode = http.GET(); 
  if (httpCode > 0) { 
   String payload = http.getString();  
   Serial.println(payload);       
  }

  digitalWrite(kullanici1, HIGH);
  
  delay(1000);
  digitalWrite(kullanici1, LOW);
 }
 
}
Show CommentsClose Comments

Leave a comment